Política de privacitat

Àmbit de l’aplicació

3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. (d’ara endavant, «3ipunt») es compromet a protegir la privadesa dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la nostra pàgina web https://tresipunt.com/ (d’ara endavant, la web).

Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per 3ipunt.

L’utilització d’aquest web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’usuari).

L’usuari per fer ús de la web no té l’obligació de registrar-s’hi.

L’usuari pot navegar i fer servir el Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a què 3ipunt tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través del formulari de registre, o quan contacti amb 3ipunt a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera previst a la Web.

Aquest document presenta la nostra política en l’observança i l’ús de les dades personals recollides a través de la nostra Web o dispositius auxiliars com ara mòbils o tablets. Així mateix, la utilització de la Web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons el que estableix el contingut de la mateixa.

Si us plau tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa s’aplica tan sols a aquesta i no a altres de companyies o organitzacions a les quals sigui redirigida. 3ipunt no controla ni aprova el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Protecció de dades personals

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complerta informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

El Responsable del Tractament de les vostres dades personals és:

3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L.

C.I.F.: B63506869

Adreça: C/ València 359, entresòl. 2ª, 08009, Barcelona

Telèfon: 935325991

Email DPO: dataofficer@tresipunt.com

Inscripció: Registre Mercantil de BARCELONA Llibre 36731, Foli 39, Secció 8, Full B 284400, Inscripció 1a

Recollida de dades a través de dispositius com ara mòbils o tablets. Quan l’usuari utilitza el web de 3ipunt i sol·liciti o consenteix serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o tablet, incloent-hi un identificador únic. Podeu desactivar aquest permís en qualsevol moment mitjançant els paràmetres del telèfon mòbil.

Dades que es tracten, registre dactivitats de tractament i finalitat dels mateixos. Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés i ús de la nostra web, informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat dels quals és de 3ipunt, consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les finalitats següents:

FinalitatBase legal per al tractament de dades
Tractament de dades per a fins estadístiques, per millor la qualitat dels serveis prestats.Interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar la web oferint una qualitat superior.
Per crear una sol·licitud per entrar al projecte Moodle, necessitareu omplir formulari amb les vostres dades i ens posarem en contacte per explicar-vos els passos a seguir en cas que sigui seleccionat per accedir-hi.Consentiment exprés en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent.
Remetre ofertes a través de comunicacions electròniques.Consentiment exprés en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent.
Efectuar el pagament per PayPal.Consentiment exprés en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent i execució del contracte corresponent
Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari i les peticions que pugui fer a través de les comandes o comunicacions.Interès legítim i, en cas que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà el compliment d’una obligació legal.
Gestionar currículums rebuts a través del formulari.Consentiment exprés en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent.

Així, en cas que l’usuari presti el seu consentiment exprés, rebreu una invitació que us permetrà testejar com funciona la plataforma de publicitat. Això no obstant, l’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat, adreçant-se a l’adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades dataofficer@tresipunt.com, al correu postal de l’adreça indicada anteriorment del Responsable del Tractament.

Els menors de 18 anys només podran consultar i facilitar dades a la Web sota la supervisió i l’autorització d’un pare o un tutor. Així mateix, atesa la dificultat de 3ipunt per conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals els qui evitin que els menors accedeixin a la web i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, eximint-se de tota responsabilitat a 3ipunt.

Formulari de contacte/contacte per correu electrònic/contacte per telèfon

La nostra pàgina web conté un formulari de contacte que es pot utilitzar per posar-se en contacte electrònicament. Sempre que feu ús d’aquesta possibilitat, es transmetrà a nosaltres i es desarà la informació de caràcter personal que faciliti al formulari (per exemple, el vostre nom, adreça de correu electrònic, etc.) en fer clic al botó «Enviar». A més, també guardem la data i hora en què va utilitzar el formulari de contacte per evitar un mal ús del nostre formulari de contacte i assegurar la seguretat dels nostres sistemes de processament de la informació.

Alternativament, també podeu posar-vos en contacte directament amb nosaltres a través del correu electrònic dataofficer@tresipunt.com, o trucant-nos per telèfon.

Guardarem les dades personals transmeses en relació amb l’establiment de contacte amb nosaltres i exclusivament amb les finalitats a què ens hem referit anteriorment. No transmetrem de cap manera aquestes dades personals a tercers, sense perjudici que el que es dirà més endavant. Esborrarem les dades recopilades en aquest context en el moment que el seu emmagatzematge deixi de ser necessari, o bé en limitarem el tractament, en cas que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació.

No prenem decisions automatitzades sobre la base de perfils, a excepció de la personalització de publicitat i la prevenció del frau a internet.

Categories de dades

Dades identificatives a través dels FORMULARIS:

Contacte

Mitjançant el formulari de contacte l’usuari facilita les dades personals següents:

Nom i e-mail, a més de tota la informació que es faci constar als comentaris.

Per entrar al projecte Moodle

Per crear una sol·licitud per entrar al projecte, necessitareu omplir formulari amb les vostres dades i ens posarem en contacte per explicar-vos els passos a seguir en cas que sigui seleccionat per accedir-hi.

Nom de la persona de contacte, Correu electrònic, Nom de l’entitat formativa, Número d’usuaris (0-700), Tipus d’entitat, Tipus de centre, Correu electrònic de l’administrador de la plataforma, Nom del Moodle, Logo.

A més de tota la informació que es faci constar als comentaris.

Busquem personal

A través del formulari per assistir als esdeveniments organitzats per 3ipunt l’usuari facilita les dades personals següents:

Nom, e-mail i currículum vitae, a més de tota la informació que es faci constar als comentaris.

758 / 5.000

Resultados de traducción

Les dades enviades per les persones interessades a enviar els seus currículum vitae rebran en tot moment el tractament més adequat de conformitat amb allò establert D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes. El candidat consent expressament que l’empresa pugui tractar, de forma automatitzada o no, les dades personals enviades al portal de la societat, incloent-hi qualssevol operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin la recollida, enregistrament, conservació, elaboració modificació, bloqueig i cancel·lació.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades es conservaran durant el temps de prestació dels serveis i el necessari per al compliment de les obligacions legals. En qualsevol cas, es tindran en consideració aquests terminis:

1. En matèria de proveïdors i clients

  • Termini: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades, d’acord amb el que estableixen les matèries següents.
    • 5 anys per a les dades de clients i proveïdors, pel que fa al compliment d’obligacions de pagament que s’hagin de fer per anys o terminis més breus. Art. 1966 Codi Civil. 5 anys per a les dades relatives al compliment d’obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Art. 4 Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social.

2.En matèria de tractament de dades personals amb fins publicitaris i promocionals:

  • Termini: Les dades personals de les persones interessades a rebre informació publicitària i promocional de 3ipunt es mantindran al sistema de forma indefinida mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

3.En matèria de tractament de dades dels currículums:

  • Termini: Es conservaran durant 24 mesos.

La informació que recullen les nostres cookies es conservarà durant el període que s’indica a la

En cas que l’usuari es doni de baixa, les dades seran eliminades en aquell moment, sense perjudici del bloqueig per complir les obligacions legals sobre això.

Cessió de dades personals

La informació relativa als nostres clients és molt important per a nosaltres, per la qual cosa només cedirem dades per a la finalitat contemplada. Sense perjudici del que s’ha indicat i per al supòsit d’haver de cedir-los a col·lectius o persones no esmentats en aquest paràgraf els informaríem d’això amb la deguda antelació per permetre l’oposició a aquesta cessió:

  • Encarregats del tractament necessaris per a la prestació del servei amb què tenim signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a guardar uns deures de confidencialitat i unes mesures de seguretat.
  • Autoritats o altres tercers en aquells casos en què així ho exigeixi la llei o en el context de procediments legals.
  • Amazon Web Services com a hosting.
  • Moodle Pty Ldt, plataforma encarregada de gestionar els cursos.

Drets de l’usuari

L’usuari podrà exercir els seus drets de rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el nom, els cognoms i la fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid a 3ipunt, a l’adreça anteriorment indicada o contactant amb el DPO al correu electrònic dataofficer@tresipunt.com

L’exercici d’aquests drets és gratuït, tret que es formulin sol·licituds infundades o excessives, cas en què l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Mesures de seguretat

3ipunt informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, l’emmagatzematge i la divulgació d’informació personal de l’usuari.

Confidencialitat

En compliment amb la normativa vigent, 3ipunt es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta web i del seu deure de desar-les de forma confidencial.

Transferències internacionals

3ipunt mai revela les teves dades personals sense el teu permís específic, tret que sigui necessari per dur a terme la teva sol·licitud o administrar els nostres programes interactius per a clients. No obstant això, la informació es pot divulgar si així ho requereix la llei, una ordre judicial o una normativa o sol·licitud emesa per les autoritats.

3ipunt fa ús dels servidors propietat d’AMAZON WEB SERVICES, ubicat a Irlanda, per la qual cosa no es fan transferències internacionals de dades. Podeu consultar aquesta política a través del següent link:

https://aws.amazon.com/es/security/?nc1=f_cc

Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

Tots els continguts de la web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font (llevat, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, Codi de llenguatge, Programari i altres elements que apareixen a la web). Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de 3ipunt o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la web estan així mateix protegits per la llei.

En cap cas podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a 3ipunt, cas en què reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

3ipunt no concedeix cap llicència o autorització dús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Avisos i revisions

Si l’usuari té qualsevol dubte en relació amb la privadesa de 3ipunt, us preguem ens envieu un correu electrònic a dataofficer@tresipunt.com, ens detalleu la vostra consulta i nosaltres tractarem de resoldre-la.

3ipunt podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comproveu sempre que esteu al corrent de la nostra Política de Privadesa, Política de Cookies i dels Termes i condicions d’ús per estar informat en tot moment del contingut que es recopila a través del web, com la usem i les circumstàncies sota les quins podrien revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi a la web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquest document.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al dia de les novetats del e-learning, les últimes tendències i saber quin serà el nostre proper esdeveniment, entre d'altres continguts.

Desplaça cap amunt