RGPD

Confidencialitat

Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altres que s’originin com a conseqüència de l’atorgament del present pressupost o com a execució del servei que ens encomanen, informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat és de 3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L., amb domicili a al c. València, 359, entresòl 2, 08009, Barcelona i amb CIF B63506869, consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per als següents finalitats:

  • El compliment del servei contractat.
  • Facturació i domiciliació bancària.

A aquests efectes facilita les següents dades: dades d’identificació, compte bancari i les necessaries per dur a terme el servei encomanat.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’establerta en l’article 6 del RGPD i consisteix en la prestació del consentiment i l’execució del present contracte.

Els únics destinataris de les seves dades seran els professionals del despatx encarregats d’aquesta gestió bé siguin per ser treballadors per compte d’altri o autònoms i seran conservades durant el temps en què es prolongui el servei encomanat i el necessari per al compliment de les obligacions legals.

Amb la present comunicació queda informat que les seves dades seran comunicades, de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i entitats necessàries per complir amb la prestació del servei esmentat.

En el sentit indicat, l’informem que comptem amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que, com a conseqüència de la prestació dels mateixos tracten aquestes dades en nom i per compte de 3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L., per a serveis de missatgeria i paqueteria, destrucció de documents, etc. A continuació, s’enumeren els fonamentals:

  • GOOGLE INC. per al hosting i emmagatzematge del correu del domini.
  • AMAZON Web Services empresa d’emmagatzematge de dades.

La manca de comunicació podria impedir el compliment.

En virtut del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, en qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, al Delegat de Protecció de Dades de 3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic a dataofficer@tresipunt.com.

Li preguem que comuniqui immediatament a 3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres Registres de Tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Les transferències internacionals de dades personals només es podran realitzar si compleixen els requisits recollits per l’Agència Espanyola de protecció de dades, o qualsevol altra normativa nacional o comunitària que les reguli.

Així mateix li informem que a 3&PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar l’alteració, la pèrdua i el tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural. Tot això de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

També informar-li que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Per tant, queda informat de tot el que precedeix i dona el seu consentiment explícit per als tractaments esmentats.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al dia de les novetats del e-learning, les últimes tendències i saber quin serà el nostre proper esdeveniment, entre d'altres continguts.

Desplaça cap amunt